ฟรี

ประวัติโรงเรียน

         หลวงพ่อสุรินทร์   สิริวณฺโณ และนายเตือย โยยรัมย์ ได้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน ในระยะแรก หลวงพ่อสุรินทร์   สิริวณฺโณ ได้ร่วมกับชาวบ้านในเขตบริการโรงเรียนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางราชการ เอกชน หลายฝ่ายจัดสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็น  แบบกึ่งถาวร ขนาด  3  ห้องเรียน กว้าง  9  เมตร ยาว  27  เมตร มูลค่า  22,150  บาท   (ปัจจุบันอาคารเรียนดังกล่าวได้รื้อถอนเหตุเพราะชำรุดตามสภาพการใช้งาน) ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 6  พฤษภาคม  2513  และได้ดำเนินการจัดการศึกษาเรื่อยมา
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สร้างขึ้นเมื่อวันที่  12  มีนาคม 2513  ตั้งอยู่หมู่ที่  8 บ้านโนน
สง่า  ตำบลกระเทียม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ 32150  โทรศัพท์ 044 – 690538 โทรสาร  - e-mail [email protected]  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต  3 
                - สภาพทางกายภาพ  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราบ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ   โรงเรียนสหราษฎร์วิทยามีเนื้อที่ 15  ไร่  2  งาน  11  ตารางวา  ปริมาณน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร 
                - สภาพทางเศรษฐกิจ       
         สภาพของชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนสง่า หมู่ 8  บ้านหมื่นชัย  หมู่  6  และบ้านด่านเจริญ หมู่ 19 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์    มีประชากรประมาณ   1,900 คน 285 หลังคาเรือน  ประชากร ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเกษตรกรรม สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน  รายได้ของประชาชนโดยเฉลี่ย  25,000 บาทต่อปี  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดีให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน  ทรัพยากรทางการศึกษาปานกลาง แต่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่   ทิศใต้ติดบ้านโนนสง่า  ทิศตะวันออกติดบ้านด่านเจริญ ตะวันตกเฉียงใต้ติดถนนทางหลวงชนบท  ทิศเหนือติดทุ่งนาบ้านหมื่นชัยอาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกรรม   เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาอาชีพหลักคือ  ทำนา  ร้อยละ  95   หลังจากฤดูทำนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม  สร้างลายผ้าไหม และรับมัดลาย ชาวบ้านบางส่วนจะเดินทางไปรับจ้างทำงานในกรุงเทพฯและตามเมืองใหญ่ๆ   ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีการบวชนาค ประเพณีการแต่งงาน และ ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งเป็นประเพณีกราบไหว้บรรพบุรุษของ ชาวส่วย ชาวเขมร